ஒற்றுமையே பலம்

இடது குரல் மற்றும் சோசலிஸ்ட் கட்சிக்கு இடையே ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக்குவதற்கான சாத்தியத்தை ஆராய இரு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் ஏற்கனவே விவாதங்களைத் தொடங்கினர். இந்த விஷயத்தில் அவர்கள் ஏற்கனவே இரண்டு விவாதங்களை நடத்தியுள்ளனர். தோழர் நீல், சாமில், விஜெபாலா மற்றும் அமரசிங்க ஆகியோர் இடது குரலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர். சோசலிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் தோழர் மஹிந்த தேவேஜ் மற்றும் பி.டி. சரணபாலா அவர்களின் கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர். விவாதத்தின் அடிப்படை இடது குரல் தோழர்கள் முன்வைத்த ஆவணம். தோழர் மஹிந்த தேவேஜ் கூறுகையில், கோட்பாட்டளவில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், இடதுசாரிகளை ஒன்றிணைப்பதற்கும் தொழிலாள வர்க்கத்தை பலப்படுத்துவதற்கும் அவர்கள் ஒப்புக் கொள்ளலாம். பொதுவான அடிப்படையில் ஒன்றாக வேலை செய்ய முடிந்தது. இடது குரல் தோழர்களின் கருத்து என்னவென்றால், நாம் முதலில் வர்க்க இயக்கத்தில் நாம் உடன்படக்கூடிய பிரச்சினைகள் குறித்து ஒன்றிணைந்து…

Read More